شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩
صفحه اصلی > اداره رفاه و تعاون > بیمه سلامت (خدمات درمانی) 
منو اصلی
بیمه سلامت (خدمات درمانی)

اداره رفاه در حوزه بیمه سلامت (خدمات درمانی) نیز به مانند سایر حوزه ها، فعال بوده و پوشش دهنده بیمه سلامت کلیه شاغلین، بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران شرکت (همگی با خانواده) می باشد.

کلیه امور این بیمه (تکمیل فرم ها و مکاتبات مربوط به آن) اعم از ابطال دفترچه، افزایش عائله، صدور اولیه، صدور المثنی، استمرار بیمه، تحت پوشش گرفتن، گرفتن افراد جدید و... از طریق اداره رفاه صورت می پذیرد که طبق آخرین برآورد، افراد تحت پوشش بیمه سلامت (خدمات درمانی) حدوداً 12000 نفر (با خانواده) می باشند