شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩
صفحه اصلی > اداره رفاه و تعاون > وام > وام ضروری صندوق اداره رفاه 
منو اصلی
وام ضروری صندوق اداره رفاه

شرایط پرداخت وام

1. وام منحصرا به اعضای صندوق که شش ماه از آغاز عضویتشان سپری شده باشد پرداخت می شود

2. میزان وام متعلقه به هر عضو پنج برابر موجودی تا سقف پنجاه میلیون ریال خواهد بود.

3. وام پرداختی بدون کارمزد می باشد.

4.  باز پرداخت اقساط وام ، طی بیست قسط مساوی ، به صورت کسر از حقوق وام گیرنده می باشد.

5.  پرداخت وام به اعضایی که اقساط وام قبلی آنها مستهلک نگردیده است میسر نمی باشد .

6. مبلغی که ماهیانه از حقوق اعضا کسر می شود به عنوان پس انداز هر عضو در صندوق حفظ و به مجرد قطع رابطه همکاری

با شرکت (بازنشستگی و ...) ویا انصراف ، عودت داده شده و با وی تسویه حساب می گردد.

7. عضو میتواند با مراجعه به اداره رفاه (از تاریخ 15 الی 20 هر ماه ) و پس از کسب اطلاع از میزان وام متعلقه با تکمیل فرم مربوطه

(که شامل بخش های ذیل می باشد) نسبت به درخواست وام اقدام نماید.

الف) تقاضا و اطلاع از میزان وام

ب) معرفی یک نفر ضامن

ج) تحویل تصویر آخرین فیش حقوقی متقاضی

د) موافقت اداره رفاه و صدور چک

   دانلود : formvam.pdf           حجم فایل 250 KB